مبانی طب سنتی سطح چهار(اسباب و علل)

مبانی طب سنتی سطح چهار(اسباب و علل)

در این دوره شما اصول حفظ سلامت اعضاء و کاربرد مفردات را می‌آموزید. 

 استاد علی یوسفی

استاد علی یوسفی

مدرس مبانی طب ایرانی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

💆‍♂مبانی ماساژ در طب جلسه اول (بخش اول)

👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

💆‍♂مبانی ماساژ در طب جلسه اول (بخش دوم)

👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

💆‍♂مبانی ماساژ در طب جلسه اول (بخش دوم)

👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

💆‍♂مبانی ماساژ در طب جلسه سوم

👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

💆‍♂مبانی ماساژ در طب جلسه سوم

👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

💆‍♂مبانی ماساژ در طب جلسه چهارم

👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

💆‍♂مبانی ماساژ در طب جلسه پنجم

👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

💆‍♂مبانی ماساژ در طب جلسه ششم

👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

💆‍♂مبانی ماساژ در طب جلسه هفتم

👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

💆‍♂مبانی ماساژ در طب جلسه هشتم

👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

💆‍♂مبانی ماساژ در طب جلسه نهم

👤استاد علی یوسفی