مبانی طب سنتی سطح دو

مبانی طب سنتی سطح دو

در این دوره شما با تدابیر صحت و تدابیر درمانی شش اصل حفظ سلامت آشنا خواهید شد.

 استاد علی یوسفی

استاد علی یوسفی

مدرس مبانی طب ایرانی

پیش نیاز ها:

دوره اموزشی مبانی طب سنتی یک

مروری بر سته ضروریه

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.


تدابیر اکل و شرب بخش اول

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

تدابیر اکل و شرب بخش دوم

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

ادامه تدابیر اکل و شرب 

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

ادامه تدابیر اکل و شرب 

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

ادامه تدابیر اکل و شرب 

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

ادامه تدابیر اکل و شرب 

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

ادامه تدابیر اکل و شرب 

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

ادامه تدابیر اکل و شرب

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

ادامه تدابیر اکل و شرب 

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

ادامه تدابیر اکل و شرب

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

تدابیر اکل و شرب 

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

ادامه تدابیر اکل وشرب

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

ادامه تدابیر اکل و شرب

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

ادامه تدابیر اکل و شرب 

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

تدابیر خواب و بیداری 

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

ادامه تدابیر خواب و بیداری 

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

ادامه تدابیر خواب و بیداری 

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

ادامه تدابیر خواب و بیداری 

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.
 تدابیر حرکت و سکون( ورزش و استراحت )

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

ادامه تدابیر حرکت و سکون 

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

ادامه تدابیر حرکت و سکون 

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

ادامه تدابیر حرکت و سکون 

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

تدابیر آب و هوا 

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

ادامه تدابیر آب و هوا

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

ادامه تدابیر آب و هوا

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

ادامه تدابیر آب و هوا 

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

اتمام تدابیر آب و هوا 

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

تدابیر استفراغ و احتباس 

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

ادامه تدابیر استفراغ و احتباس 

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

ادامه تدابیر احتباس و استفراغ 

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

ادامه تدابیر احتباس و استفراغ

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

ادامه تدابیر احتباس و استفراغ 

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

ادامه تدابیر احتباس واستفراغ

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

تدابیر اعراض نفسانی 

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

ادامه اعراض نفسانی 

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

ادامه اعراض نفسانی 

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

ادامه اعراض نفسانی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

ادامه اعراض نفسانی 

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

دفترچه سلامت 

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

مزاج اندامها 

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

پرسش نامه  سته ضروریه 

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

پرسش  نامه سوءمزاج و غلبه اخلاط 

سرفصل های آموزشی دوره

آشنایی با دوره آموزشی مبانی سطح(۲)

شناخت طبیعت و قوه مدبره:

تا به حال فکر کردید که چرا وقتی مسموم میشویم ،حالت تهوع و اسهال در بدن اتفاق می افتد؟

وقتی دچار سرماخوردگی می شویم علائمی مانند آبریزش بینی و عطسه داریم؟

جواب این سوالات مربوط به نظام هوشمندیست که حکما آنرا قوه مدبره نامیدند چراکه تمام عملکرد اعضای بدن را تحت کنترل خود گرفته است و با تدبیر آنها را هدایت می کند . به طور مثال در مسمومیت، قوه مدبره نزدیکترین راه خروج مواد سمّی از بدن را ، انتخاب می کند  تا از بدن دفع شوند حال اگر این مواد در معده باشند از راه دهان و اگر در روده باشند از راه مقعد باید از بدن خارج شوند. در سرماخوردگی نیز ،بینی و دهان را برای خروج رطوبت های زائد مغزی که نزدیکترین و راحتترین راه خروجی است انتخاب میکند.

اصول شش گانه سلامتی (سته ضروریه):

 الگوهای صحیح بهداشتی و زندگی سالم در منابع طب ایرانی بر این شش اصل استوار است که به آنها اصول شش گانه سلامتی (سته ضروریه) می گویند:

۱)تدابیر سلامتی و درمانی خواب و بیداری
۲)تدابیر سلامتی و درمانی آب و هوایی
۳)تدابیر سلامتی و درمانی حالات روحی و روانی
۴)تدابیر سلامتی و درمانی خوردنی ها و آشامیدنی ها
۵)تدابیر سلامتی و درمانی پاکسازی و دفع مواد زائد از بدن
۶)تدابیر سلامتی و درمانی حرکات و فعالیتهای بدنی ،شغلی ،جماع.  چرا ورزشکاران موفق، هرگز ساعت ۱۱ شب را ندیده اند؟چگونه طراوت و شادابی روز شما از خواب شبانه منشا میگیرد؟ دلیل اینکه خواب شبانه ی مناسب برای بدن ، مانند شارژر برای باتری موبایل است چیست؟

پوشیدن جوراب و کلاه چه تاثیری در داشتن خوابی خوب در فصول سرد سال دارد ؟

چقدر از مشخصه های خواب خوب ، آگاهی دارید؟ در طب سنتی راهکارهای ساده ای برای درمان بی خوابی وجود دارد که با رعایت آنها می توانید این مشکل به ظاهر حل نشدنی را به راحتی حل کنید. چگونه؟؟

پاسخ به این سوالات یعنی آشنا شدن با تدابیر سلامتی و درمانی خواب و بیداری که اولین اصل از اصول شش گانه سلامتی (سته ضروریه) می باشد که در دوره آموزشی مبانی طب سطح دو، با آنها آشنا خواهید شد.

  با توجه به شرایط آب و هوایی چرا زندگی کردن در هر شهر و روستا با سایر مناطق، متفاوت است؟    چرا باید در هر فصلی بنا به تغییرات آب و هوایی، تدابیر خاص همان فصل را رعایت کرد ؟

غذاهای طبی ویژه هر فصل چیست؟ تا بدن در سرما و گرمایِ فصول ،انرژی و حرارت لازم را داشته باشد ؟

با شرکت در دوره آموزشی مبانی طب سطح دو بنا بر تدابیرسلامتی و درمانی آب و هوا یعنی دومین اصل از اصول شش گانه سلامتی (سته ضروریه ) ،می توانید با خشکی آورهایی که در فصل پاییز باید تا حد معقول پرهیز شوند، ونیز سایر شیوه نامه ها آشنا شوید تا در این فصل شما به خشکی بدن و پوست مبتلا نشوید.  

تا چه حد از تاثیرات حالات روحی روانی بر سلامتی جسم با خبرید؟

آیا به این باور رسیده اید که اساس زندگی بشری را غم ، شادی ، ترس ، خشم ، لذت ، امید و سایر حالات روحی تشکیل می دهند؟

آیا از راهکارهای درمانی وسواس در طب ایرانی آگاهید ؟

وقتی دچار همّ و غم میشوید چطور آن را مدیریت می کنید ؟

چه راهکارهای ویژه ای در تدابیر سلامتی و درمانی حالات روحی وروانی که سومین اصل از اصول شش گانه سلامتی (سته ضروریه) برای کنترل شخص، زمانیکه در تنگناهای روحی قرار دارد می شناسید؟وریه) برای کنترل شخص،  زمانیکه در تنگناهای روحی قرار دارد می شناسید؟

اطلاعات شما از راهکارهای طب ایرانی در اصول شش گانه سلامتی(سته ضروریه)  برای دستورات تغذیه ای ویژه هر شخص، با توجه به مزاجش چقدر است؟

قطعا تا به امروز بارها متوجه حساسیتهای غذایی در بدن خودتان و اطرافیانتان شده اید اما هیچ می دانستید که در تدابیر طب ایرانی ترفندهایی برای راحت شدن از این حساسیتها به غیر از دارو وجود دارد ؟

آیا می دانید اگر قوانین مربوط به نوشیدن آب را رعایت کنید چقدر از مشکلات گوارشی شما حل می شود؟

شاید تا به امروز نمی دانستید که ترش کردنهای مکرر و نفخ های شدید و دردهای جابجا شونده در بدنتان ناشی از نحوه تغذیه نامناسب و مواد خوراکی مصرفی شما می باشد!؟      

در صورت  تمایل با فراگیری چهارمین اصل از اصول شش گانه سلامتی (سته ضروریه) یعنی تدابیر سلامتی و درمانی خوردنی ها و آشامیدنیها شیوه تغذیه خود و عزیزانتان را با طب ایرانی اصلاح کنید.

قطعا واژه ام الامراض یعنی مادر همه مریضیها رو بسیار شنیدید واین  که این بیماری به یبوست اطلاق می شود .اما آیا این را هم می دانید که اگر، به ازای هر وعده غذایی کامل، اجابت مزاج نداشته باشید به یبوست مبتلا هستید؟ و باید چه شیوه ای در زندگی داشته باشید که گرفتار این مریضی نشوید؟

چقدر بیماریهایی نظیر مگس پران که از حبس مواد زائد در بدن ایجاد می شود را می شناسید؟

چرا همانطور که بدن نیاز به دفع مواد زائد دارد نیاز به نگهداری و حبس مواد ضروری خود دارد؟

جواب این سوالات که مختصری از آموزشهای تدابیر سلامتی ودرمانی پاکسازی ودفع مواد زائد از بدن یا پنجمین اصل مبانی سطح دو از اصول شش گانه سلامتی (سته ضروریه) است را مطرح کردیم تا متوجه کاربردی بودن این اصول در زندگی روزمره باشید.

چقدر برای ورزش و تحرک در زندگیتان ارزش قائلید ؟ آیا از دیدگاه حکمای طب ایرانی در مورد این موضوع آگاهی دارید؟ می دانستید که از دیدگاه ابوعلی سینا بزرگترین راهکار برای حفظ سلامتی ،ورزش و تحرک است؟ چطور عرق کردن در هنگام ورزش ،یکی از راههای دفع مواد زائد بدن است؟ فضولاتی که حتی از طریق ادرار و مدفوع دفع نمیشوند!!

افراط و تفریط در ورزش و تحرک بدنی از نظر حکمای طب ،نهی شده است؟

آیا می دانید که اگر با اصول طبی ورزش کنید در معرض بیماریها قرار نمیگیرید و همواره طعم خوش سلامتی را می چشید؟!

در طب ایرانی بر اساس  اصول شش گانه سلامتی(سته ضروریه) ، وپس از آموزش اصل ششم تدابیر سلامتی ودرمانی حرکات وفعالیتهای بدنی،شغلی،جماع،شیوه های خاص و ماساژهای قبل و بعد از ورزش را نیز فرا می گیرید.

پیشنهاد ما برای آشنایی شما  با تدابیر اصول شش گانه سلامتی (سته ضروریه) ، شرکت در دوره های مبانی سطح دو مجموعه صدای حکیم است که با گذراندن این دوره بسیار کاربردی و مفید می توانید روند زندگی خود را تغییر دهید و با رعایت راهکارها و شیوه نامه ها، سلامتی خود و عزیزانتان را رقم بزنید.

تهیه شده توسط مریم حسین پور عضو تحریریه آموزش صدای حکیم و دستیار استاد یوسفی

تعداد دانشجویان این دوره
1236
مدت زمان آموزش
10800 دقیقه
هزینه آموزش
3,000,000 ریال
سرفصل های آموزشی را از اینجا مشاهده نمایید

مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت جسم مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت جسم

مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت روح مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت روح

مهارت های طب سنتی
مبانی طب سنتی سطح دو
مبانی طب سنتی سطح سه
مبانی طب سنتی سطح چهار
مهارت های طب سنتی

دعوت به همکاری

اندیشکده سبک زندگی صدای حکیم جهت تکمیل کادر آموزشی خود دعوت به همکاری مینماید.

مشاهده فرم فراخوان