مبانی طب سنتی (عمومی)

مبانی طب سنتی (عمومی)

آموزش مهارتهای طب سنتی با رویکرد اصلاح سبک زندگی و یادگیری اصولی و علمی طب سنتی بر مبنای متون کهن طب سنتی.

 استاد علی یوسفی

استاد علی یوسفی

مدرس مبانی طب ایرانی

پیش نیاز ها:

ندارد

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه ۱ (بخش اول) مبانی طب ۱ - مقدمه و تقسیم بندی علوم

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه ۱ (بخش دوم) مبانی طب ۱ - مقدمه و تقسیم بندی علوم

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

⁦◀️⁩جلسه دوم- بخش اول_تقسیم بندی علم شریف طب

👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

⁦◀️⁩جلسه دوم- بخش دوم تقسیم بندی علم شریف طب

👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

⁦◀️⁩جلسه سوم- تقسیم بندی علم شریف طب

👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

⁦◀️⁩جلسه چهارم مبانی سطح یک_بخش اول _ارکان و مزاج


👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

⁦◀️⁩جلسه چهارم مبانی سطح یک_بخش دوم _ارکان و مزاج


👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

⁦◀️⁩جلسه پنجم مبانی طب سطح یک- ادامه مزاج

👤دکتر علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

⁦◀️⁩جلسه ششم مبانی طب سطح یک- ادامه مزاج

👤دکتر علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

⁦◀️⁩جلسه ۷ مبانی طب - ادامه مزاج شناسی

👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

⁦◀️⁩جلسه ۸ مبانی طب - ادامه مزاج شناسی

👤دکتر علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

⁦◀️⁩جلسه نهم مبانی طب_ مزاج اعضا- بخش اول 🗞️

👤 استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

⁦◀️⁩جلسه نهم مبانی طب_ مزاج اعضا- بخش دوم🗞️

👤 استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

⁦◀️⁩جلسه ۱۰ مبانی طب - مزاج جبلی: اجناس عشر- جنس اول: ملمس

👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

⁦◀️⁩جلسه ۱۱ مبانی طب_اجناس عشره_ادامه جنس اول:ملمس و جنس دوم: سحنه

👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه ۱۲ مبانی طب _اجناس عشره_ادامه جنس دوم :سحنه _جنس سوم: مو

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

⁦◀️⁩جلسه ۱۳ مبانی طب _اجناس عشره_جنس چهارم: انفعال از کیفیات اربعه

👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

⁦◀️⁩جلسه ۱۳ مبانی طب _اجناس عشره_جنس چهارم: انفعال از کیفیات اربعه

👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه ۱۴(بخش دوم) مبانی طب _اجناس عشره _ادامه جنس چهارم: انفعال از کیفیات اربعه

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

⁦◀️⁩جلسه ۱۵ مبانی طب _اجناس عشره _ ادامه جنس پنجم: خواب و بیداری _ جنس ششم : افعال صادره از طبیعت

👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

⁦◀️⁩جلسه ۱۶ مبانی طب_اجناس عشره _مزاج جبلی _ فضولات مندفعه _هیات بنیه اعضا

👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه ۱۷ مبانی طب_اجناس عشره _مزاج جبلی_رنگ بدن_انفعالات نفسانیه

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه ۱۸ جمع بندی اجناس عشره

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه ۱۹ مبانی طب - اخلاط

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

⁦◀️⁩جلسه ۲۰ مبانی طب - ادامه اخلاط

👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

⁦◀️⁩جلسه ۲۱ مبانی طب _ ادامه اخلاط

👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه ۲۲_بخش اول تدابیر جامع کرونا

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه ۲۳ ادامه تدابیر جامع کرونا بخش دوم

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

⁦◀️⁩جلسه ۲۴ ادامه تدابیر جامع کرونا بخش سوم(پایانی)

👤استاد یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه ۲۵ مبانی یک _اخلاط غیر طبیعی_بخش اول

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه ۲۵ مبانی یک _اخلاط غیر طبیعی_بخش اول

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه ۲۶ مبانی طب - اعضا

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه بیست و هفتم مبانی طب- فرم تشخیص مزاج

بخش اول ✅

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه بیست و هفتم مبانی طب- فرم تشخیص مزاج

بخش دوم ✅

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه بیست و هشتم - ارواح طبی

بخش اول قوا✅

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه بیست و نهم _ادامه ارواح و قوای طبی✅

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

⁦◀️⁩جلسه ۳۰ مبانی طب_افعال_اسباب و علل

👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

⁦⏭️⁩جلسه ۳۱ مبانی طب _ اسباب و علل

👤استاد یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

⁦◀️⁩جلسه ۳۲ مبانی طب- ادامه اسباب و علل بخش دوم(مبحث سو مزاج‌ها)

👤استاد یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه ۳۳ مبانی طب- اسباب سو مزاج ها

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه سی و سوم مبانی طب_اسباب سوء مزاج (قسمت جامانده)

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه ۳۴ مبانی طب. بخش اول. ادامه اسباب و علل: بیماریهای سو هیات ترکیب

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه ۳۴ مبانی طب. بخش دوم. ادامه اسباب و علل: بیماریهای سو هیات ترکیب

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه ۳۵ مبانی طب- ادامه تقسیم بندی بیماریها

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

⁦◀️⁩جلسه ۳۶ مبانی طب - قوه مدبره و قوانین آن

👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه ۳۷- مبانی طب ادامه قوانین قوه مدبره

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

◀️جلسه ۳۸- مبانی طب - مزاج شناسی اعضا- مزاج مغز

👤دکتر علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه ۳۹- مبانی طب - مزاج شناسی اعضا- ادامه مزاج مغز

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه ۴۰ - مبانی طب - مزاج شناسی اعضا: مزاج قلب- کبد و معده

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🔸جلسه ۴۱ - مبانی طب - مزاج شناسی اعضا: ادامه مزاج معده- مزاج ریه

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

⁦◀️⁩جلسه 1⃣ مبانی سطح ۲

مروری بر سته ضروریه

👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه 2⃣ مبانی سطح ۲

تدابیر اکل و شرب بخش اول

👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه 2⃣ مبانی سطح ۲

تدابیر اکل و شرب بخش دوم

👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه 3⃣ مبانی ۲

ادامه تدابیر اکل و شرب بخش اول

سرفصل های آموزشی دوره

۱- مبانی طب و مزاج شناسی کاربردی  

شامل زیر فصل هایی از جمله مزاج شناسی کاربردی، شناخت قوه مدبره و طبیعت بدن، شناخت اخلاط اربعه صفرا و سودا و بلغم و دم، شناخت اعضای بدن، شناخت قوای بدنی و ... 

۲-تدابیر شش گانه حفظ سلامت

شامل زیر فصل هایی از جمله تدابیر خوردن و آشامیدن، تدابیر آب و هوا، تدابیر خواب و بیداری، تدابیر حرکت و سکون (ورزش و استراحت)، تدابیر احتباس و استفراغ، تدابیر اعراض نفسانی (مسایل روحی روانی) و...

۳- شناخت آناتومی عمومی بدن

۴- کارآفرینی و اشتغالزایی در سلامت

تعداد دانشجویان این دوره
4575
مدت زمان آموزش
2400 دقیقه
هزینه آموزش
2,000,000 ریال
سرفصل های آموزشی را از اینجا مشاهده نمایید

مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت جسم مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت جسم

مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت روح مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت روح

طب سنتی و گیاهان دارویی (مقدماتی)
طب سنتی (سطح 4)
طب سنتی سطح ۴
مبانی طب سنتی (عمومی)
کارگاه تدابیر ماه مبارک رمضان

دعوت به همکاری

اندیشکده سبک زندگی صدای حکیم جهت تکمیل کادر آموزشی خود دعوت به همکاری مینماید.

مشاهده فرم فراخوان