مهارت های آموزش و پژوهش در طب ( مدرسی)

مهارت های آموزش و پژوهش در طب ( مدرسی)

شما در این دوره مهارت های تدریس طب سنتی و پژوهش در منابع کهن طب و سایت های معتبر علوم پزشکی را می‌آموزید.
 استاد علی یوسفی

استاد علی یوسفی

مدرس مبانی طب ایرانی

پیش نیاز ها:

مبانی طب سنتی سطح یک و سطح دو

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه اول آموزش عربی طبی- مقدمه و انواع کلمه

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه دوم آموزش عربی طبی- اقسام فعل

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه سوم آموزش عربی طبی- ادامه افعال

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه چهارم آموزش عربی طبی- ادامه افعال

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه پنجم آموزش عربی طبی- ادامه افعال

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه ششم آموزش عربی طبی- ادامه افعال

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه هفتم آموزش عربی طبی- ادامه افعال و شروع اسم

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

📙آموزش عربی طبی 


🔸جلسه هشتم عربی طبی- انواع مشتقات

👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🔸جلسه نهم عربی طبی- ادامه انواع مشتقات

👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🔸جلسه دهم عربی طبی- انتهای مشتقات- معرفه و نکره

👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🔸جلسه یازدهم عربی طبی- اعراب و بنا(بخش اول)

👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🔸جلسه یازدهم عربی طبی- اعراب و بنا(بخش دوم)

👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🔸جلسه دوازدهم عربی طبی- معرب و مبنی-اعداد

👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🔸جلسه سیزدهم عربی طبی

👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🔸جلسه ۱۴ (بخش اول) عربی طبی- شروع علم نحو

👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🔸جلسه ۱۴ (بخش دوم) عربی طبی- شروع علم نحو

👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🔅جلسه ۱۵ (بخش اول) عربی طبی- ادامه نحو

👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🔅جلسه ۱۵ (بخش دوم) عربی طبی- ادامه نحو

👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🔅جلسه ۱۶ عربی طبی- ادامه نحو: نائب فاعل؛ مبتدا خبر

👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🔸جلسه ۱۷ عربی طبی- ادامه نحو: نواسخ مبتدا خبر- افعال ناقصه- حروف مشبهه بالفعل

👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🔸جلسه ۱۸ (بخش دوم) عربی طبی- ادامه منصوبات

استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.


🔸جلسه ۱۸ (بخش اول) عربی طبی- ادامه منصوبات

استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🔸جلسه ۱۸ (بخش سوم) عربی طبی- ادامه منصوبات

استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

📕 طبیعیات


🔹جلسه اول_طبقه بندی علوم دوره تمدن اسلامی 


👤استاد شهگلی 

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

📕 طبیعیات


🔹جلسه دوم (بخش اول)_ ادامه تئوری عناصر

👤استاد شهگلی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

📕 طبیعیات


🔹جلسه دوم (بخش دوم)_ ادامه تئوری عناصر

👤استاد شهگلی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

📕 طبیعیات


🔹جلسه سوم_ ادامه تئوری عناصر

👤استاد شهگلی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

📕 طبیعیات


🔹جلسه چهارم( بخش اول)_ ادامه تئوری عناصر

👤استاد شهگلی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

📕 طبیعیات


🔹جلسه چهارم( بخش دوم)_ ادامه تئوری عناصر

👤استاد شهگلی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

📕 طبیعیات


🔹جلسه چهارم( بخش سوم)_ ادامه تئوری عناصر

👤استاد شهگلی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

📕 طبیعیات


🔹جلسه چهارم( بخش چهارم)_ ادامه تئوری عناصر

👤استاد شهگلی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

📕 طبیعیات


🔹جلسه چهارم( بخش پنجم)_ ادامه تئوری عناصر

👤استاد شهگلی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

📕 طبیعیات


🔹جلسه پنجم (بخش اول)_مقدمه ورود به علوم طبیعی


👤استاد شهگلی 

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

📕 طبیعیات


🔹جلسه پنجم (بخش دوم)_مقدمه ورود به علوم طبیعی


👤استاد شهگلی 

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

📕 طبیعیات


🔹جلسه پنجم (بخش سوم)_مقدمه ورود به علوم طبیعی


👤استاد شهگلی 

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

📘جزوه بخش دوم و سوم جلسه پنجم : آثار علوی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

📕 طبیعیات


🔹جلسه ششم _ علم الحیوان


👤استاد شهگلی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

📕 طبیعیات


🔹جلسه هفتم _ علم النبات


👤استاد شهگلی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

📕 طبیعیات


🔹جلسه هشتم (بخش اول)_فلاحت


👤استاد شهگلی 

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

📕 طبیعیات


🔹جلسه هشتم (بخش اول)_فلاحت


👤استاد شهگلی 

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

📕 طبیعیات


🔹جلسه نهم_ مروری بر مزاج شناسی


👤استاد شهگلی 

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

📕 طبیعیات


🔹جلسه دهم_ ادامه مروری بر مزاج شناسی


👤استاد شهگلی 

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

📕طبیعیات


🔸جلسه یازدهم طبیعیات- حمام در طب و تمدن اسلامی( بخش اول )


👤 استاد شهگلی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

📕طبیعیات


🔸جلسه یازدهم طبیعیات- حمام در طب و تمدن اسلامی( بخش دوم)


👤 استاد شهگلی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

📕طبیعیات


🔸جلسه دوازدهم طبیعیات- تدبیر حیوان در طبیعیات دوره اسلامی ( بخش اول‌ )


👤 استاد شهگلی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

📕طبیعیات


🔸جلسه دوازدهم طبیعیات- تدبیر حیوان در طبیعیات دوره اسلامی ( بخش دوم )


👤 استاد شهگلی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

📕طبیعیات


🔸جلسه یازدهم طبیعیات- حمام در طب و تمدن اسلامی( بخش سوم )


👤 استاد شهگلی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🔸جلسه اول پژوهش در طب

👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🔸 جلسه دوم(بخش اول) پژوهش در طب

👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.
  • 🔸 جلسه دوم(بخش دوم) پژوهش در طب

👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.
  • 🔸 جلسه سوم (بخش اول) پژوهش در طب

👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.
  • 🔸 جلسه سوم (بخش دوم) پژوهش در طب

👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.
🔸جلسه چهارم پژوهش در طب
👤استاد علی یوسفی 

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.
🔸 جلسه آنلاین (بخش اول )
      با موضوع تهیه مقاله
       (هشتم آذر ماه) 

👤با حضور استاد علی یوسفی 

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.
🔸 جلسه آنلاین (بخش دوم )
      با موضوع تهیه مقاله
       (هشتم آذر ماه) 

👤با حضور استاد علی یوسفی 

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.
🔸 جلسه آنلاین (بخش سوم )
      با موضوع تهیه مقاله
       (هشتم آذر ماه) 

👤با حضور استاد علی یوسفی 

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🔸 جلسه آنلاین (بخش چهارم )

      با موضوع تهیه مقاله

       (هشتم آذر ماه) 


👤با حضور استاد علی یوسفی 

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🔸 جلسه آنلاین (بخش پنجم )

      با موضوع تهیه مقاله

       (هشتم آذر ماه) 


👤با حضور استاد علی یوسفی 

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🔸 جلسه آنلاین (بخش ششم )

      با موضوع تهیه مقاله

       (هشتم آذر ماه) 


👤با حضور استاد علی یوسفی 

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🔸جلسه پنجم پژوهش در طب

👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🔸جلسه آنلاین ( بخش اول ) _با موضوع تالیف دایرة المعارف مجربات و منافع و مضار الاعضا

👤با حضور استاد علی یوسفی 

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🔸جلسه آنلاین ( بخش دوم) _با موضوع تالیف دایرة المعارف مجربات و منافع و مضار الاعضا

👤با حضور استاد علی یوسفی 

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🔸جلسه آنلاین ( بخش دوم ) _با موضوع تالیف دایرة المعارف مجربات و منافع و مضار الاعضا

👤با حضور استاد علی یوسفی 

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🔸 جلسه ششم(بخش اول) پژوهش در طب_ ادامه ساختار مقالات و انواع مقالات در طب


👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🔸 جلسه ششم(بخش دوم) پژوهش در طب_ ادامه ساختار مقالات و انواع مقالات در طب


👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

📚جلسه هفتم پژوهش در طب 

(کار با نرم افزار جامع طب)

👤مدرس استاد یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🔸جلسه هشتم پژوهش در طب ادامه انواع مقالات- نامه به سردبیر

👤مدرس استاد یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

📚جلسه نهم پژوهش در طب 

(ادامه کار با نرم افزار جامع طب)

👤مدرس استاد یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

📚جلسه دهم(بخش اول) پژوهش در طب 

(ادامه کار با نرم افزار جامع طب)

👤مدرس استاد یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

📚جلسه دهم(بخش دوم) پژوهش در طب 

(ادامه کار با نرم افزار جامع طب)

👤مدرس استاد یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

📚جلسه یازدهم پژوهش در طب- جستجو در پایگاه داده های فارسی


👤مدرس استاد یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

📚جلسه دوازدهم پژوهش در طب- جستجو در پایگاه داده های انگلیسی- گوگل اسکالر


👤مدرس استاد یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

📚جلسه سیزدهم (بخش اول) پژوهش در طب- جستجو در پایگاه داده های انگلیسی- پاب مد


👤مدرس استاد یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

📚جلسه سیزدهم (بخش دوم) پژوهش در طب- جستجو در پایگاه داده های انگلیسی- پاب مد


👤مدرس استاد یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

📚جلسه سیزدهم (بخش دوم) پژوهش در طب- جستجو در پایگاه داده های انگلیسی- پاب مد


👤مدرس استاد یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

📚جلسه چهاردهم (بخش اول) پژوهش در طب- جستجو در پایگاه داده های انگلیسی- پاب مد


👤مدرس استاد یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🔸جلسه چهاردهم(ادامه مهارت پژوهش در طب)_ بخش دوم 


👤دکتر رجبیان 

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🔸جلسه پانزدهم (ادامه مهارت پژوهش در طب)_ بخش اول 


👤دکتر رجبیان 

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🔸جلسه پانزدهم (ادامه مهارت پژوهش در طب)_ بخش دوم


👤دکتر رجبیان 

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

آموزش کاربردی😊: افزونه های کاربردی گوگل کروم در آموزش و پژوهش- بخش اول

استاد: علی یوسفی


کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🔸جلسه شانزدهم (ادامه مهارت پژوهش در طب)_ بخش اول 


👤دکتر رجبیان 

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🔸جلسه شانزدهم (ادامه مهارت پژوهش در طب)_ بخش دوم


👤دکتر رجبیان 

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🔸جلسه شانزدهم (ادامه مهارت پژوهش در طب)_ بخش سوم


👤دکتر رجبیان 

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🔸جلسه شانزدهم (ادامه مهارت پژوهش در طب)_ بخش چهارم


👤دکتر رجبیان 

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🔸جلسه هفدهم (ادامه مهارت پژوهش در طب)


👤دکتر رجبیان 

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🔸جلسه هجدهم (ادامه مهارت پژوهش در طب)-راهنمای جامع جستجو و دانلود مقالات scopus


👤دکتر رجبیان

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🔸جلسه نوزدهم (ادامه مهارت پژوهش در طب)-آشنایی با پایگاه ساینس دایرکت


👤دکتر رجبیان

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🔸فایل آموزشی روند کار تیم مقالات و نحوه ارائه پروژه پایان دوره مدرسی

👤استاد یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه ۲۰ پژوهش در طب- کار با citation chaser در جستجوی مقالات

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

روشهای پژوهش در طب- سامانه نوپا

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

آموزش کاربردی😊: افزونه های کاربردی گوگل کروم- بخش دوم

استاد: علی یوسفی

هزینه: اگر براتون مفید بود ۳۱۳ صلوات برای سلامتی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف تقدیم به پدر و مادر خودتان، استاد و دست اندرکاران صدای حکیم

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🔹جلسه اول _کلاس آموزشی «روشهای آموزش»_ بخش اول ✅


👤استاد مهندس زنجیرانی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🔹جلسه اول _کلاس آموزشی «روشهای آموزش»_ بخش دوم✅


👤استاد مهندس زنجیرانی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🔹جلسه دوم_کلاس آموزشی «روشهای آموزش»_ بخش اول✅


👤استاد مهندس زنجیرانی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🔹جلسه دوم_کلاس آموزشی «روشهای آموزش»_ بخش دوم✅


👤استاد مهندس زنجیرانی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🔹جلسه سوم _کلاس آموزشی «روشهای آموزش»_ بخش اول ✅


👤استاد مهندس زنجیرانی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🔹جلسه سوم _کلاس آموزشی «روشهای آموزش»_ بخش دوم ✅


👤استاد مهندس زنجیرانی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🔹جلسه سوم _کلاس آموزشی «روشهای آموزش»_ بخش سوم ✅


👤استاد مهندس زنجیرانی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🔹جلسه چهارم_کلاس آموزشی «روشهای آموزش»_ بخش اول ✅


👤استاد مهندس زنجیرانی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🔹جلسه چهارم_کلاس آموزشی «روشهای آموزش»_ بخش دوم ✅


👤استاد مهندس زنجیرانی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🔹جلسه چهارم_کلاس آموزشی «روشهای آموزش»_ بخش سوم ✅


👤استاد مهندس زنجیرانی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🔹جلسه پنجم_کلاس آموزشی «روشهای آموزش»_ بخش اول✅


👤استاد مهندس زنجیرانی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🔹جلسه پنجم_کلاس آموزشی «روشهای آموزش»_ بخش دوم✅


👤استاد مهندس زنجیرانی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🔹جلسه پنجم_کلاس آموزشی «روشهای آموزش»_ بخش دوم✅


👤استاد مهندس زنجیرانی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🔹جلسه پنجم_کلاس آموزشی «روشهای آموزش»_ بخش سوم✅


👤استاد مهندس زنجیرانی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🔹جلسه پنجم_کلاس آموزشی «روشهای آموزش»_ بخش چهارم✅


👤استاد مهندس زنجیرانی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

⁦◀️⁩فلسفه کاربردی_ جلسه اول


👤استاد یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

⁦◀️⁩فلسفه کاربردی_ جلسه دوم


👤استاد یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

⁦◀️⁩فلسفه کاربردی_ جلسه سوم


👤استاد یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

✅جلسه آنلاین استاد یوسفی با دانشجویان دوره مدرسی برای مقاله نویسی

🔸پنج شنبه ۹ تیرماه 

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

⁦◀️⁩فلسفه جلسه چهارم_ بخش اول

👤استاد دکتر یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

⁦◀️⁩فلسفه جلسه چهارم_ بخش دوم

👤استاد دکتر یوسفی

سرفصل های آموزشی دوره


فلسفه کاربردی

منطق کاربردی

عربی طبی

مهارت های پژوهش در طب

مهارت های روش تدریس 

طبیعیات

تعداد دانشجویان این دوره
323
مدت زمان آموزش
10800 دقیقه
هزینه آموزش
12,000,000 ریال
سرفصل های آموزشی را از اینجا مشاهده نمایید

مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت جسم مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت جسم

مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت روح مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت روح

طب سنتی و گیاهان دارویی (مقدماتی)
طب سنتی (سطح 4)
طب سنتی سطح ۴
مبانی طب سنتی (عمومی)
کارگاه تدابیر ماه مبارک رمضان

دعوت به همکاری

اندیشکده سبک زندگی صدای حکیم جهت تکمیل کادر آموزشی خود دعوت به همکاری مینماید.

مشاهده فرم فراخوان