شناخت طبع و مزاج طب سنتی(مزاج شناسی کاربردی)

شناخت طبع و مزاج طب سنتی(مزاج شناسی کاربردی)

مزاج‌ شناسی، علم گسترده‌ای است که کاربردهای جالبی برای تشخیص مشخصات فیزیکی و روحی هر فرد دارد و در تشخیص انواع بیماری‌ها و درمان آن‌ها بسیار کارآمد است. هر غذایی که می‌خوریم، تأثیرات مهمی بر تمامی اعضای بدن ما می‌گذارد. با شناسایی مزاج خود می‌توانیم از خوردن غذاهایی که برای ما مشکل‌ساز می‌شوند، پرهیز کنیم و بالعکس، غذاهایی که برای ما مفید هستند و به ذخیره‌سازی بیشتر انرژی کمک می‌کنند را بشناسیم. بین تمامی فاکتورهای سبک زندگی، رژیم غذایی به مراتب مؤثرترین و ساده‌ترین عاملی است که می‌تواند به طور کامل تحت کنترل شما باشد.

 استاد علی یوسفی

استاد علی یوسفی

مدرس مبانی طب ایرانی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

#مزاج_کاربردی


🔹جلسه اول_ارکان و امزاج

👤استاد یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

#مزاج_کاربردی


🔹جلسه دوم_شناخت مزاج

👤استاد یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

#مزاج_کاربردی


🔹جلسه سوم

🔸ادامه مزاج_اخلاط

👤 استاد یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

#مزاج_کاربردی


🔹جلسه چهارم

🔸سوء مزاج ها

👤 استاد یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

#مزاج_کاربردی


🔹جلسه پنجم

🔸اسباب سوء مزاج ها

👤 استاد یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

#مزاج_کاربردی


🔹جلسه ششم ( بخش اول)

🔸بخش اول دفترچه سلامت

👤استاد یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

#مزاج_کاربردی


🔹جلسه ششم ( بخش دوم)

🔸بخش اول دفترچه سلامت

👤استاد یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

#مزاج_کاربردی


🔹جلسه‌هفتم

🔸بخش دوم دفترچه سلامت

👤استاد یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

#مزاج_کاربردی


🔹جلسه‌هشتم

🔸تدابیر سو مزاج معده

👤استاد یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

#مزاج_کاربردی


🔹جلسه‌ نهم

🔸ادامه تدابیر سو مزاج معده

👤استاد یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🔸جلسه دهم مزاج کاربردی: سو مزاج مغز

👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🔸جلسه یازدهم مزاج کاربردی: ادامه سو مزاج مغز- سو مزاج قلب

👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

💠جلسه دوازدهم مزاج کاربردی: ادامه سو مزاج قلب- سومزاج کبد

👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

💠جلسه ۱۳ مزاج کاربردی: کاربرد مزاج در تربیت فرزند


👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🔸جلسه ۱۴ مزاج کاربردی: ادامه کاربرد مزاج در تربیت فرزند

👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🔸جلسه ۱۵ (بخش اول) مزاج کاربردی: ادامه کاربرد مزاج در تربیت فرزند

👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🔹جلسه ۱۵ (بخش دوم) مزاج کاربردی: ادامه کاربرد مزاج در تربیت فرزند

👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🔸جلسه ۱۶ (بخش اول) مزاج کاربردی: تدابیر زندگی و رفتاری سرد و ترها


👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🔸جلسه ۱۶ (بخش دوم) مزاج کاربردی: تدابیر زندگی و رفتاری سرد و ترها


👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه ۱۷ (بخش اول) مزاج کاربردی: ادامه تدابیر زندگی و رفتاری سرد و ترها

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه ۱۷ (بخش دوم) مزاج کاربردی: ادامه تدابیر زندگی و رفتاری سرد و ترها

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🔸جلسه ۱۸ (بخش اول) مزاج کاربردی: تدابیر زناشویی زوجین متناسب با مزاج


👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🔸جلسه ۱۸ (بخش دوم) مزاج کاربردی: تدابیر زناشویی زوجین متناسب با مزاج


👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🔸جلسه ۱۹ (بخش اول) مزاج کاربردی: ادامه تدابیر زناشویی زوجین متناسب با مزاج

👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🔸جلسه ۱۹ (بخش دوم) مزاج کاربردی: ادامه تدابیر زناشویی زوجین متناسب با مزاج

👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🔸جلسه ۱۹ (بخش سوم) مزاج کاربردی: ادامه تدابیر زناشویی زوجین متناسب با مزاج

👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🔸جلسه ۲۰ مزاج کاربردی: ادامه تدابیر زناشویی

👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🔹جلسه ۲۱ (بخش اول) مزاج کاربردی: ادامه تدابیر زناشویی


👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🔹جلسه ۲۱ (بخش دوم) مزاج کاربردی: ادامه تدابیر زناشویی


👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🔹جلسه ۲۲ مزاج کاربردی: ادامه تدابیر زناشویی

👤استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🔸جلسه ۲۳ (بخش اول) مزاج کاربردی: ادامه تدابیر زندگی سرد و تر ها

👤 استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

🔸جلسه ۲۳ (بخش دوم) مزاج کاربردی: ادامه تدابیر زندگی سرد و تر ها

👤 استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.

جلسه ۲۴ مزاج کاربردی: تدابیر زندگی گرم و خشک ها

👤 استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.


🔸جلسه ۲۵ مزاج کاربردی: ادامه تدابیر زندگی گرم و خشک ها

👤 استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.
🔸جلسه ۲۶ (بخش اول) مزاج کاربردی: ادامه تدابیر زندگی گرم و خشک ها
👤 استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.
🔸جلسه ۲۶ (بخش دوم) مزاج کاربردی: ادامه تدابیر زندگی گرم و خشک ها
👤 استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.
🔹جلسه ۲۷ (بخش اول) مزاج کاربردی: تدابیر زندگی سرد و خشک ها
👤 استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.
🔹جلسه ۲۷ (بخش دوم) مزاج کاربردی: تدابیر زندگی سرد و خشک ها
👤 استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.
🔹جلسه ۲۸ مزاج کاربردی: ادامه تدابیر زندگی سرد و خشک ها
👤 استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.
🔹جلسه ۲۹ ( بخش اول) مزاج کاربردی: تدابیر زندگی گرم و تر ها
👤 استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.
🔹جلسه ۲۹ ( بخش دوم) مزاج کاربردی: تدابیر زندگی گرم و تر ها
👤 استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.
🔹جلسه ۳۰ مزاج کاربردی: تدابیر سفره
👤 استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.
🔸جلسه ۳۱ مزاج کاربردی: ادامه تدابیر سفره
👤 استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.
🔸جلسه ۳۲ ( بخش اول) مزاج کاربردی: تعیین مزاج غذاهای مرکب

👤 استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.
🔸جلسه ۳۲ ( بخش دوم) مزاج کاربردی: تعیین مزاج غذاهای مرکب

👤 استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.
🔸جلسه پایانی مزاج کاربردی_ بخش اول

👤 استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.
🔸جلسه پایانی مزاج کاربردی_ بخش دوم

👤 استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.
🔸جلسه پایانی مزاج کاربردی_ بخش سوم

👤 استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.
🔸جلسه پایانی مزاج کاربردی_ بخش اول

👤 استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.
🔸جلسه پایانی مزاج کاربردی_ بخش دوم

👤 استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.
🔸جلسه پایانی مزاج کاربردی_ بخش سوم

👤 استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.
🔸جلسه پایانی مزاج کاربردی_ بخش چهارم

👤 استاد علی یوسفی

کاربر گرامی دوره مختص اعضاء میباشد لطفا وارد شوید.
مزاج کاربردی استاد یوسفی. 
موضوع: چک لیست کاربردی حفظ سلامت مزاج
تعداد دانشجویان این دوره
355
مدت زمان آموزش
2400 دقیقه
هزینه آموزش
2,500,000 ریال
سرفصل های آموزشی را از اینجا مشاهده نمایید

مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت جسم مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت جسم

مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت روح مجموعه دوره‌های خانواده و سلامت روح

شناخت طبع و مزاج طب سنتی(مزاج شناسی کاربردی)

دعوت به همکاری

اندیشکده سبک زندگی صدای حکیم جهت تکمیل کادر آموزشی خود دعوت به همکاری مینماید.

مشاهده فرم فراخوان