تدبیر گشنیز و نبات

تدبیر گشنیز و نبات

تدبیر گشنیز و نبات

 

یک قاشق مربا خوری پودر تخم گشنیز به اضافه یک قاشق مربا خوری پودر نبات .