سردرد ناشی از اضطراب یا فشار عصبی

سردرد ناشی از اضطراب یا فشار عصبی

سردرد ناشی از اضطراب یا فشار عصبی

 

  • دور شدن از محیط و شرایط اضطراب‌آور
  • اضافه کردن کمی زعفران به تمام غذاها سه نوشیدن شربت جلاب طبی