تدبیر تنظیم هورمون زنانه

تدبیر تنظیم هورمون زنانه

تدبیر تنظیم هورمون زنانه

به مدت 40 پیاپی عرق رازیانه نصف لیوان بجز ایام قاعدگی

و در روزهای قاعدگی بجای عرق رازیانه عرق بو مادران نصف لیوان میل شود