مالشعیر طبی + سکنجبین طبی

مالشعیر طبی + سکنجبین طبی

دستور مالشعیر طبی + سکنجبین طبی

 رژیم سه روزه با مصرف ماءالشعیر طبی و سکنجبین: بعد از این سه روز با غذاهای سبک شروع به مصرف غذا کند. سه ساعت بعد از وعده غذایی چیزی میل نشود بعد از 3 ساعت  3/1 از شربت سکنجبین با 3/2 آب مخلوط کرده میل کنید سپس در این مدت چیزی نخورده دو ساعت بعد یک لیوان از ماء الشعیر طبی را میل کنید و بعد از 4 ساعت مجدداً شربت سکنجبین میل شود و بعد از دو ساعت فرد می تواند وعده غذایی میل کند ( در طی این سه روز در صورت ضعف کمی عسل یا موم زیر زبان گذاشته و پیشانی را به سطحی تکیه می دهیم)