تدبیر سرکه گلاب

تدبیر سرکه گلاب

دستور مصرف سرکه گلاب

سرکه طبیعی انگور یک واحد و گلاب دو واحد