بخور نزله

بخور نزله

دستور بخور نزله

 

تخم گشنیز را در آب خالص ریخته در آن را بگذارید تا جوش بیاید بعد آن را از روی حرارت بردارید و روی سر پارچه‌ای بیندازید و بخارات ظرف از بینی با نفس عمیق وارد ریه‌ها کنید این کار را ادامه دهید تا عرق کند سپس سر را ببندید و بخوابید این عمل را به مدت ۱ ماه ادامه دهید