خولنجان

خولنجان

دستور خولنجان ( لکنت زبان )

هر روز 1 cm خولنجان را زیر زبان نگه دارد و بزاق آن را قورت بدهد و  فقط موقع غذا خوردن و خواب در بیاورد و روز بعد یک سانتی متر دیگر استفاده کند.