عمل تنقیه

عمل تنقیه

طرز استفاده از عمل تنقیه 

یک قاشق پودر صابون رنده را در یک لیوان آب ولرم حل کرده و داخل پوار تنقیه نموده و وضیعیت بدن باید به حالت سجده و یا به پهلوی چپ خوابید و این محلول را تنقیه نمایید 

دستور دوم : دو قاشق روغن زیتون یا بادام شیرین در آب ولرم ریخته و در دستگاه پوار ریخته و وضعیت صحیح بدن باید به حالت سجده یا خوابیده به پهلوی چپ باشید و این محلول را تنقیه نمایید 

پوار: یک کالای پزشکی است که از داروخانه تهیه کنید 

طرز استفاده از عمل تنقیه 

یک قاشق پودر صابون رنده را در یک لیوان آب ولرم حل کرده و داخل پوارتنقیه نموده و وضیعیت بدن باید به حالت سجده و یا به پهلوی چپ خوابید و این محلول را تنقیه نمایید 

دستور دوم : دو قاشق روغن زیتون یا بادام شیرین در آب ولرم ریخته و در دستگاه پوآره ریخته و وضعیت صحیح بدن باید به حالت سجده یا خوابیده به پهلوی چپ باشید و این محلول را تنقیه نمایید 

پوار :یک کالای پزشکی است که از داروخانه تهیه کنید