ضماد عسل و دارچین

ضماد عسل و دارچین

ضماد عسل و دارچین

 

عسل و دارچین ترکیب شود بطوریکه به صورت یک خمیر بشود و روی زانو قرار داده شود. با یک نایلون پوشانده شود شب تا صبح روی زانو قرار داده شود.