حمام پا

حمام پا

دستور حمام پا

 دو الی سه مشت نمک معدنی را به 4 لیتر اب اضافه کنید

شب ها به مدت نیم ساعت تا ساق پا داخل آب قرار بگیرد