سردرد ناشی از وضعیت نامناسب بدنی

سردرد ناشی از وضعیت نامناسب بدنی

سردرد ناشی از وضعیت نامناسب بدنی

 

  •  اصلاح طرز نشستن و خوابیدن
  •  روغن مالی و ماساژ گردن و ستون فقرات پشتی با مخلوط روغن زیتون روغن شترمرغ و واگن روزی چهار بار