سکنجبین عنابی

سکنجبین عنابی

تدبیر سکنجبین عنابی

 

طبق دستور پزشک و یا روزانه بصورت ناشتا ۲۰ تا ۴۰ میلی لیتر را در نصف لیوان اب ولرم حل نموده و میل کنید.